ARTIKEL 1: ALGEMEEN/TOEPASSING

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachtbevestigingen tussen Peoples Republic, (verder te noemen “Peoples Republic”), en CLIËNT en tevens op de aan die overeenkomsten ten grondslag liggende aanbiedingen / offertes.

2. Toepassing van Algemene Voorwaarden van CLIËNT op een projectonder-steuningsovereenkomst met Peoples Republic wordt nadrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 2: BEGRIPSOMSCHRIJVING

1. CLIËNT: Is de partij die met Peoples Republic de overeenkomst is aangegaan.

2. Klant: Is de klant van de CLIËNT waar de projectondersteuning wordt uitgevoerd.
Als de projectondersteuning bij de CLIËNT wordt uitgevoerd worden ‘CLIËNT’ en ‘klant’ in deze als dezelfde partij beschouwt.

3. Projectondersteuning: Is het verlenen van diensten door middel van het inzetten van tijdelijke expertise in opdracht van CLIËNT voor een bepaalde periode of ten behoeve van de realisatie van een bepaald project van CLIËNT en/of haar klant, vervat in een Opdracht per specifieke uitvoering van werkzaamheden en/of inzet van Deskundige(n).

4. Deskundige: Is de persoon die de projectondersteunings gerelateerde werkzaamheden uitvoert.

5. Derde partij: Iedere andere partij dan CLIËNT en Peoples Republic.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

1. Een overeenkomst tussen Peoples Republic en CLIËNT komt tot stand door het door Peoples Republic verstrekken van een schriftelijke opdrachtbevestiging.

2. De overeenkomst met CLIËNT heeft geen andere inhoud, dan door Peoples Republic in de opdrachtbevestiging is vermeld.

3. CLIËNT mag de uit de overeenkomst met Peoples Republic voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Peoples Republic noch geheel noch gedeeltelijk, aan (een) derde partij(en) overdragen.

ARTIKEL 4: AANBIEDINGEN/OFFERTES

1. Alle aanbiedingen, offertes en prijzen van Peoples Republic, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 5: PROJECTONDERSTEUNING

1. CLIËNT verklaart zich akkoord (een) Deskundige(n) te engageren die wordt aangebracht door Peoples Republic. Peoples Republic verklaart zich akkoord (een) Deskundige(n) in te zetten bij de CLIËNT cq haar klant. Alle details (naam Deskundige, tarief, duur van de projectondersteuning) betreffende de Deskundige(n) staan vermeld in de opdrachtbevestiging, hiervoor zal CLIËNT een gedetailleerde omschrijving van de projectondersteuning gerelateerde werkzaamheden aanleveren bij Peoples Republic.
In het geval dat de werkzaamheden veranderen, zal de CLIËNT dit onverwijld melden bij Peoples Republic.

2. Peoples Republic garandeert dat Deskundige(n), als bedoeld in lid 1, beschikt over de deskundigheid en het vakmanschap die in gebruikelijke omstandigheden door CLIËNT voor het project mogen worden verwacht.

3. De CLIËNT aanvaardt dat op Deskundige(n) jegens Peoples Republic geen rechtens afdwingbare verplichting rust om tijdens de duur van het project daadwerkelijk voor CLIËNT werkzaam te zijn en/of door CLIËNT gegeven aanwijzingen /instructies met betrekking tot de te verrichten ondersteuningswerkzaamheden op te volgen. Iedere aansprakelijkheid van Peoples Republic jegens CLIËNT wordt in dat kader uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 6: BESCHERMING TEGEN GEVAREN

1. CLIËNT zal alle bepalingen van artikel 7:658 BW (bescherming tegen gevaren) onverkort in acht nemen met betrekking tot de Deskundige(n) dat betrokken is bij de projectondersteunings gerelateerde werkzaamheden. CLIËNT is jegens die Deskundige(n) in dat kader volledig aansprakelijk. CLIËNT vrijwaart Peoples Republic uitdrukkelijk voor iedere aanspraak van die betreffende Deskundige(n) betreffende deze aansprakelijkheid.

2. Indien Peoples Republic, ondanks het gestelde in artikel 6.1, door de betreffende Deskundige(n) aansprakelijk wordt gesteld en Peoples Republic in dat kader schadevergoeding heeft moeten betalen, heeft Peoples Republic voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op CLIËNT recht van regres.

ARTIKEL 7: HONORARIUM/BETALINGEN

1. Peoples Republic ontvangt een uurtarief zoals genoemd in de opdrachtbevestiging voor de uitgevoerde projectondersteuningswerkzaamheden.

2. Peoples Republic zal vergoed worden voor overuren. Overuren zijn op verzoek van CLIËNT gewerkte uren buiten wat wordt gezien als normale werkuren bij de CLIËNT cq klant per dag of per week. Overuren zijn ook gewerkte uren op zaterdag, zondag en nationale feestdagen.

3. Overuren zullen als volgt in rekening worden gebracht:

1 uur wordt niet beschouwd als overuren
In het geval van meer dan 1 uur :
2 uren 125 % van het basis uurtarief
Uren daarna 150 % van het basis uurtarief
Zaterdagen 150 % van het basis uurtarief
Zondagen 200 % van het basis uurtarief
Nationale feestdagen 200 % van het basis uurtarief

4. Gewerkte uren zullen worden genoteerd op het daarvoor bestemde urenstaat die ter beschikking worden gesteld door Peoples Republic. Urenstaten zullen worden ondertekend door de CLIËNT ter goedkeuring van de projectondersteunings gerelateerde werkzaamheden en de gewerkte uren. De gewerkte uren zullen in een maandelijkse factuur, met relevante urenstaten bijgevoegd, aan de CLIËNT in rekening worden gebracht.

5. CLIËNT zal alle facturen van Peoples Republic binnen 30 dagen na dagtekening betalen op de bankrekening van Peoples Republic BV, NL56 ABNA 0415 8035 35. Betaling aan een andere partij dan Peoples Republic zal niet beschouwd worden als een bevrijdende betaling.

6. Prijzen genoemd in de orderbevestiging zijn exclusief BTW. Voor zover de geleverde werkzaamheden onderhevig zijn aan BTW zal deze worden opgevoerd op de facturen zoals hierboven genoemd. Peoples Republic is verantwoordelijk en zal CLIËNT vrijwaren voor betaling van alle haar opgelegde belastingen, fees, sociale premies en andere van overheidswege opgelegde kosten verband houdende met deze overeenkomst.

7. Het in de orderbevestiging genoemde tarief is vast voor de duur van 1 kalenderjaar. Prijswijzigingen ten gevolge van wettelijke bepalingen en algemene prijs compensaties zullen worden opgevoerd per datum van inwerking treden.

8. Indien CLIËNT enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, dan wel indien CLIËNT surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, is CLIËNT van rechtswege in gebreke, zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Peoples Republic onmiddellijk volledig opeisbaar, terwijl Peoples Republic tevens aanspraak heeft op vergoeding van een vertragingsrente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt berekend.

9. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke op de invordering vallende kosten zijn voor rekening van CLIËNT. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld volgens wet incassokosten regeling 1 juli 2012.
15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering;
10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering;
5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering;
1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775.
De vergoeding bedraagt ten minste € 40.

10. Iedere betaling door CLIËNT strekt allereerst tot voldoen van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoen van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoen van deze bedragen strekt enige betaling door CLIËNT in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen.

11. Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen binnen 30 dagen na factuurdatum
schriftelijk gemotiveerd bij Peoples Republic te zijn ingediend, bij gebreke waarvan CLIËNT wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de CLIËNT zijn rechten verloren.

12. Indien CLIËNT de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. CLIËNT is niet gerechtigd om zich te beroepen op schuldvergelijking.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

1. Er is enkel sprake van aansprakelijke tekortkoming van Peoples Republic indien Peoples Republic, terwijl zij haar verplichtingen uit hoofde van de Opdracht voldoet, fouten maakt of op enige wijze nalatig is geweest, die voorkomen hadden kunnen worden bij een met normale kennis van zaken behept c bedrijf, maar dan alleen wanneer er sprake is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Peoples Republic.

2. In geval van een aansprakelijke tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen in het algemeen, is de aansprakelijkheid van Peoples Republic beperkt tot het totaal van de op grond van de daarop betrekking hebbende projectondersteunings overeenkomst aan CLIËNT gefactureerde bedragen, zulks met een maximum van € 50.000.

3. In het geval van een onrechtmatige daad is de aansprakelijkheid van Peoples Republic eveneens beperkt tot een maximum van € 50.000.

4. Voor zowel een aansprakelijke tekortkoming als een onrechtmatige daad is de aansprakelijkheid van Peoples Republic gelimiteerd tot enkel directe schade. Indirecte- en/of gevolgschade is nadrukkelijk uitgesloten.

5. Deskundige belast met de uitvoering van de projectondersteunings gerelateerde werkzaamheden, werkt onder verantwoordelijkheid van CLIËNT. In dat kader is Peoples Republic jegens CLIËNT en/of jegens derden (bijv. de klant) niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ten gevolge van een fout van de Deskundige belast met de uitvoering van de projectondersteunings gerelateerde werkzaamheden.

6. CLIËNT vrijwaart Peoples Republic voor elke aanspraak van een derde wegens een fout van de met de uitvoering van de projectondersteunings gerelateerde werkzaamheden belaste Deskundige. Indien Peoples Republic, ondanks het hiervoor gestelde, door een derde aansprakelijk wordt gesteld en Peoples Republic in dat kader een schadevergoeding heeft moeten betalen, heeft Peoples Republic voor het gehele alsdan voor het door haar voldane bedrag aan schade vergoeding en kosten het recht van regres op CLIENT.

ARTIKEL 9: DUUR VAN DE OVEREENKOMST

1. De Opdracht eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist, na afloop van de in de opdrachtbevestiging genoemde kalenderperiode, danwel, indien van toepassing, na realisatie van het omschreven project.

2. Partijen hebben het recht de Opdracht tussentijds te beëindigen met inachtneming van de in de opdrachtbevestiging genoemde opzegtermijn. Opzegging dient schriftelijk aan de andere partij te geschieden.

3. Peoples Republic en CLIËNT hebben het recht om de Opdracht(en) met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, bij schriftelijke verklaring, te beëindigen

- indien de wederpartij, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, in verzuim blijft met één of meer verplichtingen uit hoofde van de Opdracht;
- indien aan Peoples Republic of CLIËNT (voorlopige) surséance van betaling is verleend of wanneer Peoples Republic en/of CLIËNT in staat van faillissement is verklaard;
- bij omstandigheden van gewichtige aard, waarbij van partijen, of één der partijen, niet kan worden gevergd de overeenkomst tot de overeengekomen duur voort te zetten.

ARTIKEL 10: STATUS VAN PEOPLES REPUBLIC

1. Peoples Republic noch de Deskundige(n) zijn gerechtigd verklaringen/ toezeggingen te doen namens CLIËNT ten opzichte van een derde partij.

2. Deskundige(n) is gerechtigd verklaringen te ontvangen gemaakt door klant van de CLIËNT enkel indien deze direct betrekking hebben op de projectondersteunings gerelateerde werkzaamheden. Hij/zij zal de CLIENT direct op de hoogte brengen van alle gedane verklaringen.

3. Zowel Peoples Republic als de Deskundige(n) zullen geen overeenkomsten, van enigerlei aard, aangaan met de klant van CLIËNT zonder voorafgaande toestemming van CLIËNT.

4. Peoples Republic zal geen gebruik maken van handelmerken, handelsnamen of andere intellectuele eigendommen van de CLIËNT of van haar klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de CLIËNT of haar klant.

ARTIKEL 11: GEHEIMHOUDING

1. Peoples Republic en de Deskundige(n) zullen absolute geheimhouding betrachten betreffende alle project gerelateerde informatie die hen bekend zijn gemaakt gedurende het uitvoeren van de projectondersteunings gerelateerde werkzaamheden.

2. Peoples Republic en de Deskundige(n) zullen absolute geheimhouding betrachten betreffende alle informatie over de CLIËNT en haar klant die hen bekend is gemaakt gedurende het uitvoeren van de projectondersteunings gerelateerde werkzaamheden.

3. Lid 1 en 2 van dit artikel zullen van kracht blijven na beëindiging van deze overeenkomst.

4. Het in lid 1 en 2 van dit artikel gestelde zal niet van toepassing zijn indien informatie via een andere bron dan CLIËNT en / of haar klant aan Peoples Republic of Deskundige(n) bekend is gemaakt.

5. CLIËNT zal absolute geheimhouding betrachten betreffende alle informatie betreffende Peoples Republic die haar bekend is gemaakt gedurende de het uitvoeren van de projectondersteunings gerelateerde werkzaamheden. Gestelde zal niet van toepassing zijn indien informatie via een andere bron dan Peoples Republic aan CLIËNT bekend is gemaakt. Dit lid zal eveneens van kracht blijven na beëindiging van deze overeenkomst.

ARTIKEL 12: ALGEMENE BEPALINGEN

1. Peoples Republic staat jegens CLIËNT in voor de naleving van de sociale verzekeringswetten en belastingwetten ten aanzien van de Deskundige(n) die belast is cq zijn met de uitvoering van de projectondersteunings gerelateerde werkzaamheden. Peoples Republic vrijwaart CLIËNT voor alle vorderingen en/of naheffingen van sociale lasten en/of belastingen met betrekking tot genoemde arbeidskrachten, zoals genoemd in de opdrachtbevestiging.

2. Alle technische gegevens, tekeningen, specificaties enz., door CLIËNT verstrekt aan arbeidskrachten in het kader van de projectondersteuningswerkzaamheden, zijn en blijven volledig eigendom van CLIËNT.

3. CLIËNT en haar klant zullen zich onthouden van het (tijdelijk) in dienst nemen of op enigerlei andere wijze engageren van Deskundige(n) welke ingezet zijn door Peoples Republic gedurende de looptijd van de Opdracht(en) en een periode van 2 jaar daarna, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Peoples Republic.

4. Indien CLIËNT en/of haar klant besluit de door Peoples Republic ingezette Deskundige(n) in dienst te laten treden bij CLIËNT en/of haar klant zal hiervoor tussen betrokken partijen een schriftelijke overeenkomst worden aangegaan waarin datum in dienst treden, plaatsingsfee etc. zullen worden bepaald.

5. Deskundige(n) die aan CLIËNT en/of haar klant ter introductie worden voorgelegd zullen kandidaten van Peoples Republic blijven gedurende één jaar na introductie datum. Indien een kandidaat wordt aangenomen door CLIËNT en/of haar klant (of door een aan hen gelieerd bedrijf) op een later tijdstip, dan direct na de introductie, op permanente of tijdelijke basis, is Peoples Republic gerechtigd een normale fee in rekening te brengen zoals bij introductie aan CLIËNT medegedeeld in het geval van een engagering op tijdelijke basis of een fee van 25 % van het totale jaarsalaris van de geïntroduceerde Deskundige(n).

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLEN

1. Op alle Opdrachten tussen Peoples Republic en CLIËNT is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen Peoples Republic en CLIËNT uit hoofde van een Opdracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter te Breda of zulks ter keuze van Peoples Republic.